პედიატრია

გეგმიური და გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება, გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურება (I დონის ინტენსიური მოვლის ჩათვლით);