გადაუდებელი დახმარება

ამბულატორიული და სტაციონალური დახმარება;